Get Adobe Flash player

แหล่งท่องเที่ยว/ศาสนสถาน

doc

ประกวดการแข่งขันร้องสรภัญญะ สภาวัฒนธรรมตำบลนางาม ประจำปี 2553

 

กำหนดการจัดกิจกรรมทอดต้นกัณฑ์กลางพรรษา 

ณ วัดโนนสวรรค์   บ้านโนนสวรรค์   หมู่ที่  1   ตำบลนางาม  อำเภอเรณูนคร  

วันที่  30  กันยายน   2553 

****************************************************

                                เวลา                                                         กิจกรรม

                           08.00  น.  -   09.00 น.                   - ลงทะเบียน 

                           09.01   น.  -  09.20  น.                  - จับฉลากลำดับในการแข่งขันสรภัญญะ 

                           09.21   น.  -  10.00   น.                 -  แห่ต้นกัณฑ์รอบโบสถ์ และนำถวายวัดโนนสวรรค์ 

                           10.01   น.  -  เป็นต้นไป                     -  พิธีเปิดโครงการประกวดร้องสรภัญญะ

                                                                             -  เริ่มประกวดการแข่งขันร้องสรภัญญะ  

                          11.00  น.                                      -  ถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ 

                          15.00  น.                                      -  พิธีมอบรางวัล

                                                                             -  พิธีปิด
หมายเหตุ       

                                -  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

                                -  ให้แต่ละหมู่นำต้นกัณฑ์มาทอดถวาย ณ วัดโนนสวรรค์  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่  1

                                -  ให้แต่ละหมู่บ้าน นำพระภิกษุ มาร่วมด้วย หมู่บ้าน ละ  1  รูป

                                -  ให้แต่ละหมู่บ้านเตรียมอาหารที่จะมาถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วย

      รายละเอียดเพิ่มเติม....คลิกที่นี้.. 1.หลักเกณฑ์การประกวดร้องสรภัญญะ 

                                          2. หนังสือประชาสัมพันธ์การประกวดสรภัญญะ 

                                          3.ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน