Get Adobe Flash player

แหล่งท่องเที่ยว/ศาสนสถาน

doc

ประเมินนายอำเภอแหวนเพชร

dimon39

อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเรณูนคร ทั้ง ๘ ตำบล ร่วมกันจัดนิทรรศการ การแสดงสินค้า OTOP เพื่อพิจารณาคัดเลือก นายอติชาติ อุณหเลขกะ นายอำเภอเรณูนครเป็นตัวแทนจังหวัดนครพนม ในการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี ๒๕๕๕ และนายอำเภอที่มีผลงานระดับเขต จะออกมาประเมินในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เข้าร่วมจัดนิทรรศการพริกหวานข้าวสารหอม 

galleryimage