Get Adobe Flash player

แหล่งท่องเที่ยว/ศาสนสถาน

doc

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

santakra76

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2555

เพื่อให้กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้เสริม เป็นตัวอย่าง ถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลัง หรือเป็นการมสืบสานภูมิปัญญาด้านการจักสาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงกา รจำนวน 30 คน 

ดำเนินการในระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม

 

galleryimage